Мерни единици – 1

Работили върху съставянето на списъка: В. Иванова, И. Василева, Ц. Господинов

Редактор: Яна Шишкова

把 bă

1)дръжка: 扇子shànzi ветрило;剪子/剪刀 jiănzi/jiăndāo ножица;梳子 shūzi гребен;椅子 yĭzi стол, пейка;伞 săn чадър;壶 hú чайник;勺 sháo лъжица;叉子 chāzi вилица;钥匙 yàoshi ключ;锁 suŏ ключалка, катинар

2)шепа, (букет): 花生 huāshēng фъстъци;瓜子(儿)guāzĭ(r) тиквени семки;葡萄干儿 pútaogānr стафиди;沙子 shāzi пясък;石子儿 shízĭr чакъл;香蕉 xiāngjiāo банан;鲜花 xiānhuā цветя;挂面 guàmiàn вид плоски спагети

3) връзка, с 一 :

4) специалист, само с 一: 一~好手 yìbăhăoshŏu специалист

班 bān

1)клас, отбор, група: 年轻人 niánqīngrén младежи;飞行员 fēixíngyuán пилот;博士生 bóshìshēng докторанти

2)смяна, график, курс :还有一~公共汽车 hái yŏu yì bān gōnggòng qìchē има още един рейс

包 bāo

1)опаковка, пакет – 饼干 bĭnggān бисквити;糖 táng захар;茶叶 cháyè чаени листа;点心 diănxīn сладкиши

2)бокс, пакет, стек, чувал: 火柴 huŏchái кибрит(10盒儿 hér); 大米 dàmĭ ориз;烟 yān цигари (20支 zhī)

杯 bēi

Чаша: 牛奶 niúnăi мляко;咖啡 kāfēi кафе; 茶 chá чай

本 bĕn

За книжни издания: 词典 cídiăn речник; 画报 huàbào илюстровано списание;书 shū книга; 杂志 zázhì списание

笔 bĭ

1)черта: 画 huà черта;字 zì йероглиф;

2)сума (пари): 几笔收入 jĭbĭshōurù заплата;钱 qián пари;财产 cáichăn състояние, богатство

遍 biàn

1)гл.класификатор – извършване на действието от началото до края: 看一~ kàn yí biàn поглеждам/прочитам веднъж;问 wèn питам;写 xiĕ пиша

部 bù

1)комплект, поредица: 电影 diànyĭng филм; 词典 cídiăn речник; 小说 xiăoshuō роман; 电视剧 diànshìjù телевизионна пиеса;

2)машини: 电话机 diànhuàjī телефон (апарат);汽车 qìchē кола;机器 jīqì машина; 推土机 tuītŭjī булдозер

层 céng

1)етаж: 塔 tă пагода; 楼 lóu сграда

2)слой, пласт: 一~又一~围住(wéizhù)了他。Обградиха го на вълни.

3)външен слой, покритие: 奶油 năiyóu масло;灰 huī прах;雪 xuĕ сняг

处 chù

1)място: 寺院 sìyuàn манастир, храм;园林 yuánlín парк, градина;别墅 biéshù вила, извънградска къща;房产 fángchăn недвижима собственост, имот;

2)част, момент от: 文章有好几~错误 。Wénzhāng yŏu hăo jĭ chù cuòwu。 В статията има множество грешки. 大门上有两~的油漆已经脱落 Dà ménshang yŏu liăng chùde yóuqī yĭjīng tuōluò。На две места върху голямата порта вече се е изтрила боята.

3)част от тялото: 他身上有三~伤。Tā shēnshang yŏu sān chù shāng. Той има три рани по тялото си.

串 chuàn

1)връзка, наниз: 两~钥匙 liăng chuàn yàoshi две връзки ключове;九~羊肉串 jiŭ chuan yángròuchuàn девет агнешки шишчета

次 cì

глаголен класификатор – (един) път


沓儿 dár

опаковка, пачка: 抄票 chāopiào банкноти; 信 xìn писмо; 信纸 xìnzhĭ хартия за писма; 明信片 míngxìnpiàn пощенска картичка

袋儿 dàir

1)плик, пакет: 奶粉 năifĕn сухо мляко; 土豆片 tŭdòupiàn чипс ; 糖果 tángguŏ сладки неща

2) чувал – 棉花 miánhua памук;粮食 liángshi зърно;水泥 shuĭní цимент;米 mĭ ориз ;面 miàn брашно

滴 dī

1)капка: 水 shuĭ вода;汗 hàn пот;油 yóu олио;血 xiĕ кръв;墨水儿 mòshuĭr мастило, туш;雨水 yŭshuĭ дъждовна вода

点儿 diănr

1)一点儿 малко количество: 东西 dōngxi вещи;云彩 yúncai облаци

2) предложения, мнения: 意见 yìjiàn мнение;建议 jiànyì предложение;两点儿说明 пояснения

碟 dié

чиния: 土豆泥 tŭdòuní картофено пюре;小菜 xiăocài ястие;巧克力糖 qiăokèlìtáng шоколад

顶 dĭng

за покрити неща, неща с връх: 帽子 màozi шапка;轿子 jiàozi паланкин;帐篷 zhàngpeng навес, тента


段 duàn

1) част: 文章 wénzhāng произведение, есе, съчинение;音乐 yīnyuè музика;话 huà реч

2)отрязък (от нещо дълго): 绳子 shéngzi въже;丝线 sīxiàn копринена нишка;葱 cōng лук

3)дължина: 路 lù път;距离 jùlí разстояние;经历 jīnglì (личен) опит;时间 shíjiān време


对 duì

1) двойка: 夫妻 fūqī съпрузи; 伙伴huŏbàn другар, приятел, спътник

2) двойка неща: 花瓶 huāpíng ваза;耳环 ĕrhuán обици; 镯子 zhuózi гривна

3) двойка животни от различен пол: 鸳鸯 yuānyang мандаринки; 燕子 yànzi лястовица; 猴子 hóuzi маймуна; 熊猫 xiōngmāo панда

顿 dùn

1) за съществителни и глаголи: 饭fàn хранене; 小吃 xiăochī предястия, снакс; 米饭 mĭfàn ориз; 面条miàntiáor спагети (тип италиански); 西餐xīcān западна кухня; 捞面 lāomiàn плоски дълги спагети

2) за критикуване: 批评 pīpíng коря, критикувам; 打 dă удрям; 臭骂 chòumà наругавам

朵 duŏ

1) цвете (за единична бройка): 玫瑰花 méiguihuā роза; 葵花 kuīhuā слънчоглед; 莲花 liánhuā лотус

2) за облаци: 白云 báiyún облак

封 fēng

1) за писма: 信 xìn писмо; 电报 diàbào телеграма; 电子邮件 diànzĭ yóujiàn e-mail

副 fù

1) комплект (чифт): 眼镜 yănjìng очила; 手套 shŏutào ръкавици

2) израз на лицето: 笑脸 xiàoliăn усмихнато лице; 哭相 kūxiàng натъжен, огорчен; 凶相 xiōngxiàng див, свиреп, жесток израз (на лицето)

3) за китайска медицина: 中药 zhōngyào;草药 căoyào билка


根 gēn

1) индивидуална мерна единица за дълги предмети: 火柴 huŏchái съчка, кибритена клечка, дърва за огрев; 拐杖 guăizhāng бастун; 木头 mùtou дърво, дънер; 筷子 kuàizi 1 бр. пръчица за хранене; 柱子 zhùzi стълб, колона; 铁轨 tiĕguĭ релса

2) меки (огъващи се) тънки неща: 铁丝 tiĕsī тел; 绳子 shéngzi въже; 电线 diànxiàn кабел, жица; 丝带 sīdài копринена лента, панделка

3) за дълги растения: 大葱 dàcōng праз; 树枝 shùzhī клонка; 豆芽 dòuyá соеви кълнове

4) дълги части от човешкото тяло: 骨头 gŭtou кост; 头发 tóufa коса; 胡须 húxū брада; 眉毛 méimao вежда

行 háng

ред, редица

盒 hé

Кутия: 火柴 huŏchái (съчка), кибритена клечка, (дърва за огрев); 药 yào лекарства


壶 hú

Чайник: 酒 jiŭ вино; 水 shuĭ вода; 油 yóu олио


回 huí

Глаголна мерна единица, (един) път: 去一~ qù yì huí отивам веднъж; 看两~ kàn liăng huí гледам два пъти


伙 huŏ

Групировка, банда: 一~贩毒分子 fàndúfēnzi наркопласьори; 流氓 líumáng гамен, злодей; 贼 zéi крадец; 坏人 huàirén, мошеник, лош човек

级 jí

1) стъпало, равнище, етаж: 台阶 táijiē ред стъпала

2) за качество, степен: 香水 xiāngshuĭ парфюм; 茶叶cháyè чай; 酒 jiŭ вино, алкохол; 丝绵 sīmián копринен плат; 5星~大饭店 wŭ xīng jí dà fàndiàn петзвезден хотел

3) заемана позиция, разряд: 一~厨师 yì jí chúshī готвач първи разряд; 官 guān чиновник, чин

4) степен (при бедствия): 地震 dìzhèn земетресение; 大风 dàfēng ураган

家 jiā

1) семейство: 一~人 yì jiā rén едно семейство;

2) магазин, фирма и др.: 钟表店 zhōngbiǎodiàn часовникарски магазин; 公司gōngsī фирма; 工厂 gōngchǎng фабрика; 报社 bàoshè вестникарско издателство; 大剧院dàjùyuàn теaтрална трупа; 养老院 yǎnglǎoyuàn старчески дом


架 jià

1) Индивидуална мерна единица за големи машини или изделия от дърво или желязо: 飞机 fēijī самолет; 钢琴gāngqín пиано; 大炮 dàpào оръдие

2) За малки предмети с метални или дървени части: 望远镜 wàngyuǎnjìng бинокъл, телескоп; 缝纫机 féngrènjī шевна машина; 显微镜 xiǎnwēijìng микроскоп; 照相机 zhàoxiàngjī фотоапарат.


间 jiān

Къщи и други сгради, състоящи се от едно помещение: 房 fáng къща; 育婴室 yùyīngshì детска стая; 卧室wòshì спалня; 病房 bìngfáng болнична стая

件 jiàn

1) Дрехи (от кръста до врата) : 夹(茄)克衫 jiā(qié)kèshān дънкова риза; 大衣 dàyī палто; 和服 héfú кимоно; 雨衣 yǔyī шлифер, дъждобран

2) Мебели, бижута: 家具 jiājù мебели; 设备 shèbèi обурудване; 宝贝 bǎobèi съкровище; 珠宝 zhūbǎo бижу

3) Случай (престъпление) инцидент: 杀人案 shārénàn дело за убийство; 车祸chēhuò ПТП

节 jié

1) прешлен, коленце: 电池 diànchí батерия; 骨头 gǔtоu кост

2) Растения със свръзки: 藕 ǒu корен на лотос; 竹子 zhúzi бамбук; 甘蔗 gānzhe захарна трастика

3) Транспорт (навързан): 车厢 chēxiāng вагон; 邮车 yóuchē пощенска кола; 油罐车yóuguànchē цистерна

4) Поеми, статии, ред, строфа.

局 jú

Игра, гейм: 这场排球打了两~。 Този път изиграхме две игри волейбол. 比赛要求三~两胜。 Изискванията на състезанието са да се вземат две игри от три.

句 jù

Изречения, изказване: 话 huà говор; 诗 shī поезия; 歌词 gēcí текст на песен

卷 juǎn(r)

1) За неща на ролки: 麻布 mábù, плат; 皮革 pígé кожа; 塑料袋sùliàodài найлонова торбичка.

2) Малки навити предмети: 胶卷儿 jiāojuǎnr фотолента; 卫生纸wèishēngzhǐ тоалетна хартия.

口 kǒu

1) За хора, „гърла”

2) За неща, който се ядат/пият: 酒 jiǔ пиво; 血 xuè кръв; 饭 fàn храна; 菜cài ястие; 水 shuǐ вода

3) 1 бр. нож, меч: 刀 dāo нож; 宝剑 bǎojiàn меч.

4) Езици, говори: 京腔 jīnqiāng пекински; 上海话 shànghǎihuà шанхайски.

5) Неща с отвор: 棺材 guāncǎi ковчег; 井 jǐng кладенец.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>