Проф. д-р Бора Беливанова

Автобиография


Професионална квалификация

1956 г.
Завършен университетски петгодишен курс на обучение по руска филология, СУ
Завършен тригодишен курс по китайски език към СУ

1964 г.
Защитена докторска дисертация по темата «Шъдзин», в МГУ, Ин-т за източни езици, под ръководството на проф. Л. Д. Позднеева, на тема «Древнекитайская народная песня (на материале «Шицзина»)»

Професионално развитие

1965 г.        хоноруван преподавател по китайски език в СУ

1966 г.        щатен преподавател (след конкурс), по китайски език в СУ

1980 г.        доцент в СУ, катедра по ориенталистика

1994 г.        професор в СУ, спец. «Китаистика»

1997 г.        хон. Преподавател в специалност «Китаистика» във ФФ, ВТУ

2001 г.        пенсиониране; хоноруван преподавател в СУ и ВТУ

2002 г.        назначаване като работещ пенсионер във ВТУ

2003 г.        назначаване като гост-професор във ВТУ

2003-до сега    гост-професор във ВТУ, хон. преп. СУ

Специализации и научни командировки в чужбина

1970-71 г.    командировка за специализация в катедра Синология на Варшавск университет (Полша)

1984 г.        командировка за обмяна на опит в Ханойски университет (Виетнам)

1987-88 г.    командировка на специализация в Ухански и Пекински педагогически университети (Китай)

2004 г.        командировка в Пекин по линия на «Ханбан»

Дисциплини, които преподава

1.    История на китайската литература

2.    История и култура на Китай

3.    Литератури на Древния Изток

4.    Увод в теорията и практиката на превода

5.    Спецпревод — бизнес китайски

6.    Практически китайски език

7.    Морфосинтаксис на съвременния китайски език

8.    Увод в китайското литературознание


Обучавани докторанти:

В СУ, ЦИЕК, «Китаистика» – маг. Десислава Иванкова по тема от късносредновековната китайска литература

Във ВТУ, ФФ, китаистика — Полина Цончева, по тема, свързана с рецепцията на китайската литература в България през 20ти — 21ви вв.

Курсове, водени в чужбина

1990-92 г.    лектор по български език в Пекинския университет за чужди езици, спец. «Българистика»

Основни научни публикации

1.    Некоторые явления синкретизма и особенности ритмики древнекитайских народных песен (на материале «Шицзина») – Годишник на СУ, изд. Наука и изкуство, т. 62,2,1968, с.3-45.

2.    Относно раздела «лиечжуан» в династийните истории на Китай («лиечжуан» на Ли Тайбо) — Годишник на СУ, ФЗФ, т. 65, 2, изд. Наука и изкуство, с. 253-272.

3.    Поемата «Небесата питам» и някои въпроси на древнокитайската митология — Годишник на СУ, ФЗФ, т. IXVII, 2, с. 119-177 (част първа); т. IXIX, 1, с. 257-288 (част втора)

4.    Китайската литература през 1978-88, десетилетие на прелом (поезия) — сп. Българско изтокознание, ЦИЕК, СУ, бл. 1-4, 1994 г., изд. СУ.

Статии в руски, полски, немски, чешки и др. издания.

Учебници и помагала:

Христоматия по древнокитайска литература, (паралелни текстове) — изд. СУ, 1979, 200 с.

Христоматия по древнокитайска литература — второ допълнено издание, изд. На ВТУ, 2005, 240 с.

Членство в научни организации, участие в управителни/експертни/административни съвети и международни проекти

а)    член на Съюза на българските преводачи

б)    член на редколегии на СУ, на издателства, гл. ред. На сп. «Китай» (на български език)

в)    зам. Декан на ФКНФ — СУ

г)    сътрудник на Българска енциклопедия (китайска митология, китайска литература)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>