Компютър

电脑   Diànnào   компютър
个人电脑(计算机), PC机 Gèrén diànnào (jìsuànjī) PC jī   персонален компютър
计算机   jìsuànjī   ЕЛКА, калкулатор
电子游戏机   diànzĭ yóuxíjī   плей-стейшън
软件   ruăn jiàn   програмно обезпечаване
软磁盘   ruăncípán   софтуер
软塑磁盘   ruănsù cípán   дискета
处理机   chŭlĭjī   процесор
我的电脑[wǒ de diànnǎo] (eng: My Computer) мòят компютър
键盘 [jiànpán] клавиатура
鼠标(器)[shǔbiāo (qì)] мишка
打印机 [dǎyìnjī] принтер
我的文档[wǒ de wéndàng] (eng: My Documents) моите докумèнти
我的公文包 [wǒ de gōngwénbāo] (eng: My Briefcase) мòето куфарче
网[wǎng] мрèжа, връзка
邻居 [línjū] съсèд, квартàл
回收站 [huíshōuzhàn] (eng: Recycle Bin) кòшче за отпàдъци
资源管理器 [zīyuánguǎnlǐ] Windows Explorer
因特网 [yīntèwǎng] интернeт
回联网 [hùliánwǎng] интернeт
伊妹儿 [yīmèir] имèйл, електрòнна пòща
电子邮件 [diànzǐ yóujiàn] имèйл, електрòнна пòща
收件箱 [shōujiànxiāng] входяща пòщенска кутия
新建 [xīn jiàn] нòв
打开 [dǎkāi] отвори
程序 [chéngxù] прогрàма
收藏夹 [shōucángjiā] предпочитани
文档 [wéndàng] докумèнти
设置 [shèzhì] настрòйки
查找 [cházhǎo] намери
帮助 [bāngzhù] пòмощ
关闭系统 [guānbì xìtǒng] изключване
附件 [fùjiàn] приложения
通讯 [tōngxùn] връзки, комуникàции
系统工具 [xìtǒng gōngjù] систèмни инструмèнти
游戏 [yóuxì] игри
娱乐 [yúlè] забавления
计算器 [jìsuànqì] калкулàтор
记事本 [jìshìběn] белèжник
通讯簿 [tōngxùnbù] адреси
同步 [tóngbù] синхронизирам
写字板 [xiězìbǎn] бележник
映象 [yìngxiàng] изображение
控制面板 [kòngzhì miànbǎn] контрòлен панèл
任务揽 [rènwùlán] task bar
河开始菜单 [hé kāishǐ càidān] стàрт меню
选项 [xuǎnxiàng] òпции
桌面 [zhuōmiàn] рабòтен плот (desktop)
自定义桌面 [zìdìngyì zhuōmiàn] персонализиране на рабòтния плот (desktop)
文档 [wéndàng] докумèнт, пàпка, фàйл
文件 [wénjiàn] докумèнт, пàпка, фàйл
编辑 [biānjí] поправям
查看 [chákàn] изглед
工具 [gōngjù] инструмèнти
停止 [tíngzhǐ] стòп
刷新 [shuāxīn] обнови
主页 [zhǔyè] начàлна стрàница
搜索 [sōusuǒ] търсене
历史 [lìshǐ] истòрия
邮件 [yóujiàn] пòща
打印 [dǎyìn] принтирам
链接 [liànjiē] връзки, линкове
下载 [xiàzǎi] download
密码 [mìmǎ] парòла
用户名 [yònghùmíng] потребителско име
登录名 [dēnglùmíng] потребителско име
网络地址 [wǎngluò dìzhǐ] интернет адрèс
网址 [wǎngzhǐ] интернет адрèс
网页 [wǎngyè] интернет стрàница
调制解调器 [tiáozhìjiětiáoqì] модèм
猫 [māo] разг. модèм
保存 [bǎocún] запази
另存为 [lìng cún wéi] запази катò
页面设置 [yèmiàn shèzhì] подготòвка на стрàницата
发送 [fāsòng] изпрàщам
接收 [jiēshōu] получàвам
本地 [běndì] мèстен
黑客 [hēikè] хàкер
病毒 [bìngdú] компютърен вирус
网友 [wǎngyǒu] интернeт приятел
美媚 [měiméi] интернeт приятелка
聊天室 [liáotiānshì] чат стàя, чат
销售点(名)[xiāoshòudiǎn] център за разпространение
确认 [quèrèn] потвърждавам
支付 [zhīfù] плащам
信用卡 [xìnyòngkǎ] кредитна карта
按钮 [ànniǔ] бутон, копче, клавиш
预订 [yùdìng] запазвам, резервирам
笔名 [bǐmíng] псевдоним, ник
婚姻 [hūnyīn] семейно положение
职业 [zhíyè] професия, работа
信息 [xìnxī] информация
电器 [diànqì] електрически уред
企业 [qǐyè] корпорация
启事 [qǐshì] обява, реклама
许可 [xǔkě] позволение, разрешително
注册商标 [zhùcèshāngbiāo] регистрирана търговска марка
网上购物 [wǎngshang gòuwù] пазаруване онлайн
计算机中心 [jìsuànjīzhōngxīn] компютърен център
维修 [wèixiū] поддържам, поправям
技术服务部 [jìshùfúwùbù] отдел по техническа поддръжка

Съставител:        Любослав Илиев

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>