Поземлени и минерални ресурси

2004-06-16

Състава и разпределението на поземлените ресурси в Китай има три основни характеристики: видово разнообразие – обработваеми земи, гори, пасища, пустини, земи, заливани от прилива; повече планини и плата отколкото равнини и долини; неравномерно разпределение – земеделските земи са концентрирани в източните райони, пасищата – главно в северните и западните, а горите – предимно в отдалечените североизточни и югозападни райони.

Днес обработваемите земи в Китай възлизат на 94.97 милиона хектара, разположени предимно в Североизточната равнина, Северната китайска равнина, равнината в средното и долното течение на р. Яндзъ, равнината в делтата на Перлената река и Съчуанската падина. Плодородните черноземни почви на Североизточната равнина са идеални за отглеждането на пшеница, царевица, сорго, соя, лен и захарно цвекло. Дълбокият обработваем слой кафеви почви в Северната китайска равнина се засява с пшеница, царевица, просо, сорго и памук.

Многото реки и езера в равнината в средното и долното течение на р. Яндзъ я правят много подходяща за отглеждане на ориз и сладководна риба. Оттук и името й – “земята на рибата и ориза”. Там се произвеждат и големи количества чай и копринени буби. В Съчуанската падина преобладават виолетовите почви, които в съчетание с топлия и влажен климат позволяват целогодишна обработка на земята, включително добив на ориз, рапица и захарна тръстика.

Горите покриват 133.7 милиона хектара от територията на Китай. Най-големите естествени горски масиви се намират в планинските вериги Голям и Малък Хинган и Чанбай в сероизточен Китай. Най-разпространените дървесни видове там са: иглолистни – корейски бор, лиственица; широколистни – бяла бреза, дъб, върба, бряст и манджурски ясен. Сред най-разпространените дървесни видове на югозапад са: драконов смърч, ела и юннански бор, както и ценните тиково дърво, червено сандалово дърво, камфорово дърво, нанму, помпелмус. Сишуанбанна в южната част на провинция Юннан е уникално място, наречено “царство на растенията”, в което тропически широколистни гори подслоняват повече от 5000 растителни вида.

Пасищата в Китай заемат площ от 400 милиона хектара, простирайки се в протежение на повече от 3 000 км от североиток на югозапад. Те са животновъдните центрове. Вътрешномонголската прерия е най-голямото естествено пасище в Китай и е дом на породите коне Санхъ, добитък Санхъ и Монголската овца. Известните естествени пасища на юг и север от планината Тиеншан в Синдзян са идеални за отглеждане на животни. Тук се отглеждат известната порода коне Или и синдзянската порода тънкоруни овце.

Китай е на първо място в света по обща площ на обработваемите земи, гори и пасища. Но тъй като населението на Китай е твърде многобройно, показателят площ на обработваемите земи, гори и пасища на глава от населението е нисък – по-малко от 0.08 хектара на човек, или едва една трета от средните за света стойности.

Китай е богат на полезни изкопаеми. Всички известни минерали могат да бъдат намерени тук. Геолозите днес потвърждават наличието на залежи от 153 различни минерала, което нарежда Китай на трето място в света по общи запаси на полезни изкопаеми. Доказано е съществуването на залежи от енергоносители – въглища, петрол, природен газ и шисти и радиоактивни минерали – уран и торий. Залежите на Китай от въглища възлизат на 1.007 милиарда тона, съсредоточени главно в северен Китай, най-вече в автономен район Вътрешна Монголия и провинция Шаанси.

Петролните запаси са предимно в северозападен, а също и в североизточен и северен Китай и в континенталния шелф на източен Китай. Запасите от черни метали включват желязо, манган, ванадий и титан. Железните руди в Китай възлизат на 45.9 милиарда тона и са съсредоточени в североизточните, северните и югозападните части на страната. Районът на Аншан-Бънси в провинция Ляонин, източните части на провинция Хъбей и Пандзъхуа в провинция Съчуан са основните производители на желязо.

Китай притежава най-големите запаси в света от волфрам, калай, антимон, цинк, молибден, олово, живак и други цветни метали, а запасите от редки метали надхвърлят запасите на всички страни по света, взети заедно.

http://www.chinaembassy.bg/bjly/bjlygk/14/t139038.htm

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>