Общокитайско събрание на народните представители

ОСНП е най-висшият орган на държавната власт, състои се от представители, избрани от всички провинции, автономни райони и градове на централно подчинение, специалните административни райони и въоръжените сили. То упражнява законодателна власт и взема решения по важни проблеми от политическия живот на държавата.

Основните му функции и правомощия включват: поправки на Конституцията и наблюдение за прилагането на Конституцията; издаване и поправка на основни закони за криминалните престъпления, гражданските дела, държавните органи и други; разглеждане и утвърждаване на плановете за националното икономическо и социално развитие и докладите за тяхното изпълнение; разглеждане и утвърждаване на държавния бюджет и докладите за неговото изпълнение; решаване на устройството на провинциите, автономните райони и градове на централно подчинение и вземане на решения за основаване на специални административни райони и тяхното устройство; вземане на решения относно войната и мира; избиране и утвърждаване на избора на висши държавни чиновници, т.е. избиране на членове на Постоянния комитет на ОСНП,

Председател и Заместник-председател на КНР, утвърждаване избора на председател и други членове на Държавния съвет, избор на председател и други членове на Централния военен комитет, председател на Върховния народен съд и върховен прокурор на Върховната народна прокуратура. ОСНП разполага с власт да освобождава от гореспоменатите постове лицата, които ги заемат.

ОСНП се избира за период от пет години. Обикновено заседава веднъж годишно. Когато ОСНП не е в сесия, Постоянният комитет упражнява най-висшата държавна власт. Постоянният комитет на ОСНП се състои от председател, заместник-председатели, главен секретар и други членове. Сегашният председател на Постоянния комитет на ОСНП е г-н У Бангуо (2004 г.).

http://www.chinaembassy.bg/bjly/bjlygk/3/t139024.htm

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>