Българско дружество по традиционна китайска медицина

История:

1962 – 1964 г.
Група български лекари са изпратени на продъл жителна специализация по акупунктура в Китай. От тях ст.н.с. д-р Мария Цекова въвежда акупунктурата като лечебен метод в клиничната практика, в тогавашния Научен институт по неврология, психиатрия и неврохирургия на Четвърти километър. Д-р Мария Цекова дълги години завежда кабинет, а по-късно и Отделение по акупунктура към
института.

1975 – 1976 г.
Завършват обучението си по акупунктура в Клиниката на 4-ти километър първите няколко български лекари.

1976 г.
Със заповед на Министъра на здравеопазването се разкриват кабинети по акупунктура към Клиниките по неврология,дерматология,вътрешни болести и физиотерапия на Медицинска академия, гр. София, както и в по-големите окръжни болници на страната.

1977 г.
Създава се секция по аупунктура към Българското научно дружество по неврология,оглавявана от доц.д-р Мария Цекова. 1977 г. се приема за рождена дата на специализираната акупунктура в България.

1983 г.
София е домакин на VІІІ Световен конгрес по акупунктура. По време на конгреса секцията па акупунктура се трансформира в самостоятелно Научно дружество по акупунктура.

1991 г.
Научното дружество по акупунктура се пререгистрира официално като Българско дружество по традиционна китайска медицина,под което име съществува и работи и до днес.

Мисия:

Да популяризираме и насърчаваме приложението на акупунктурата и свързаните с нея съвременни методики,с цел оптимална превенция,лечение и възстановяване на здравето на населението – в холистичен/цялостен/ план-така,както се разбира от източната медицина и философия.

Да организираме и осъществяваме висококвалифицирано обучение по акупунктура на висши медицински специалисти,отговарящо на съвременните изисквания и станадарти на медицинската практика.

Непрекъснато да повишаваме нивото на професионални знания и умения на специалистите по традиционна китайска медицина.

Да представляваме и защитаваме професионалните интереси на членовете на Дружеството.

Да поддържаме контакти с медицинските дружества по акупунктура и международните акупунктурни организации от цял свят.

Обучение:

Акупунктурата и западната медицина
Българското дружество по традиционна китайска медицина работи целенасочено за утвърждаването на акупунктурата като терапевтичен метод, интегриращ хилядолетните знания и мъдрост на източното лечебно изкуство с върховите постижения съвременната медицинска наука. Би трябвало пациентите да възприемат акупунктурата не като „екзотична“ алтернатива, а като мощен, безлекарствен лечебен метод, който, съчетан с адекватна диагностика, притежава огромен потенциал за възстановяване и съхранение на здравето като цяло (холистичен лечебен метод, от holos-т.е. цялост). Обучението по акупунктура в България е част от системата на следдипломната квалификация (СДК) към Медицинския университет в гр.София. Право да започнат следдипломна квалификация по акупунктура имат дипломирани лекари и стоматолози. Обучението се провежда в Клиниката по дерматология и венерология под формата на тримесечен, индивидуален, платен основен курс.

В края на обучителния период се полага изпит и се получава удостоверение за завършен основен курс, гарантиращо правоспособност за практикуване на акупунктура.

В рамките на основния курс се включва разглеждане на философските аспекти на Традиционнато китайска медицина,задълбочено се изучава системата от акупунктурни (активни) точки и меридиани, отношенията между органите и системите според ТКМ, микросистемите в акупунктурата (по-специално тази эна ушната мида-аурикулопунктура), лечението чрез моксибусция (нагряване на активните точки с помощта на пелинова пура moxa) Специално внимание се отделя на основните синдроми в ТКМ и съотнасянето им към западната диагноза и диференциална диагноза, техниките на иглотерапия, показанията и противопоказанията за приложението й. Придобитите знания ежедневно получават практическо приложение.

БДТКМ организира краткосрочниформи на обучение под формата на тематични курсове и лекции. Традиция са семинарите, провеждани в рамките на Зимния и летния медицински университет в Пампорово и Банско.

Научно-изследователска дейност
БДТКМ винаги е подпомагало и насърчавало научно-изследователската работа в областта на иглотерапията и асоциираните с нея съвременни методи/лазерпунктура, електроакупунктура, криопунктура и т.н. Целта на тези изследвания е да се доказва клиничната ефективност на акупунктурата. Да се утвърди научното разбиране за нея като лечебен метод и да се оптимизира приложението й в ежедневната практика. Въпреки пазарната ориентация на практиката в последните години ограничените ни възможности (материални) за мащабни научни изследвания Дружеството ще отстоява научните позиции на акупунктурата и заслуженото й място сред терапевтичните методи на третото хилядолетие-евтина, щадяща, ориентирана към цялото здраве на човека.

http://www.bstcm.net

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>