Пин-ин – Българска транскрипция – Палладий (руска транскрипция)

В първата колонка са всички срички на китайския език според международната латинизирана транскрипция на китайските срички пин-ин. Във втората колонка е българската транскрипция, в третата – руската транкрипция Палладий. Възможно е да се видят разнописи на около 10 от сричките, поради неуточнена формула. Когато следва да се транслитерира втора или трета сричка в двусрична/трисрична дума, която започва на гласен звук, пред нея следва да се поставя тире (което съответства на апостроф в пин-ин), напр.: Тиен-анмън; дзяо-ао („горделив“) и др.


A

a а а A A

ai ай

an ань

ang ан

ao ao ао

B

ba бa ба B Б

bai бай бай

ban бан бань

bang бан бан

bao бао бао

bei бей бэй

ben бън бэнь

beng бън бэн

bi би би

bian биен бянь

biao бяо бяо

bie бие бе

bin бин бинь

bing бин бин

bo бо бо

bu бу бу

C

ca ца ца C Ц

cai цай цай

can цан цань

cang цан цан

cao цао цао

ce цъ цэ

cen цън цэнь

ceng цън цэн

ci цъ цы

cong цун цун

cou цоу цоу

cu цу цу

cuan цуан цуань

cui цуей цуй

cun цун цунь

cuo цуо цо

cha ча ча CH Ч

chai чай чай

chan чан чань

chang чан чан

chao чао чао

che чъ чэ

chen чън чэнь

cheng чън чэн

chi чъ чи

chong чун чун

chou чоу чоу

chu чу чу

chuai чуай чуай

chuan чуан чуань

chuang чуан чуан

chui чуей чуй

chun чун чунь

chuo чуо чо

D

da да да D Д

dai дай дай

dan дан дань

dang дан дан

dao дао дао

de дъ дэ

dei дей дэй

deng дън дэн

di ди ди

dia дя дя

dian диен дянь

diao дяо дяо

die дие де

ding дин дин

diu диу дю

dong дун дун

dou доу доу

du ду ду

duan дуан дуань

dui дуей дуй

dun дун дунь

duo дуо до

E

e ъ э E Е/Ъ/А

ei ей эй

en ън энь

eng ън эн

er ър эр

F

fa фа фа F Ф

fan фан фань

fang фан фан

fei фей фэй

fen фън фэнь

feng фън фэн

fo фо фо

fou фоу фоу

fu фу фу

G

ga га га G Г

gai гай гай

gan ган гань

gang ган ган

gao гао гао

ge гъ гэ

gei гей гэй

gen гън гэнь

geng гън гэн

gong гун гун

gou гоу гоу

gu гу гу

gua гуа гуа

guai гуай гуай

guan гуан гуань

guang гуан гуан

gui гуей гуй

gun гун гунь

guo гуо го

H

ha ха ха H Х

hai хай хай

han хан хань

hang хан хан

hao хао хао

he хъ хэ

hei хъй хэй

hen хън хэнь

heng хън хэн

hm хм хм

hng хн хнг

hong хун хун

hou хоу хоу

hu ху ху

hua хуа хуа

huai хуай хуай

huan хуан хуань

huang хуан хуан

hui хуей хуэй

hun хун хунь

huo хуо хо

J

ji дзи цзи J Дз(и)

jia дзя цзя

jian дзиен цзянь

jiang дзян цзян

jiao дзяо цзяо

jie дзие цзе

jin дзин цзинь

jing дзин цзин

jiong дзиун цзюн

jiu дзиу цзю

ju дзю цзюй

juan дзюен цзюань

jue дзюе цзюе

jun дзюн цзюнь

K

ka ка ка K К

kai кай кай

kan кан кань

kang кан кан

kao као као

ke къ кэ

ken кън кэнь

keng кън кэн

kong кун кун

kou коу коу

ku ку ку

kua куа куа

kuai куай куай

kuan куан куань

kuang куан куан

kui куей куй

kun кун кунь

kuo куо ко

L

la ла ла L Л

lai лай лай

lan лан лань

lang лан лан

lao лао лао

le лъ лэ

lei лей лэй

leng лън лен

li ли ли

lia ля ля

lian лиен лянь

liang лян лян

liao ляо ляо

lie лие ле

liu лиу лю

lin лин линь

ling лин лин

lou лоу лоу

long лун лун

lu лу лу

lü лю люй

luan луан луань

lüe люе люэ

lun лун лунь

luo луо ло

M

ma ма ма

mai май май

man ман мань

mang ман ман

mao мао мао

me мъ мэ

mei мей мэй

men мън мэнь

meng мън мэн

mi ми ми

mian миен мянь

miao мяо мяо

mie мие ме

min мин минь

ming мин мин

miu миу мю

mo мо мо

mou моу моу

mu муму

N

na на на

nai най най

nan нан нань

nang нан нан

nao нао нао

ne нъ нэ

nei ней нэй

nen нън нэнь

neng нън нэн

ng н нг

ni нини

nian ниен

niang нян

niao няо

nie ние

nin нин нинь

ning нин нин

niu ниу ню

nong нун нун

nu нуну

nü нюнюй

nuan нуан нуань

nüe нюе нюэ

nuo нуо но

О

ou oу оу

P

pa па па P П

pai пай пай

pan пан пань

pang пан пан

pao пао пао

pei пей пэй

pen пън пэнь

peng пън пэн

pi пи пи

pian пиен пянь

piao пяо пяо

pie пие пе

pin пин пинь

ping пин пин

po по по

pou поу поу

pu пу пу

Q

qi ци ци Q Ц(и)

qia ця ця

qian циен цянь

qiang цян цян

qiao цяо цяо

qie цие це

qin цин цинь

qing цин цин

qiong циун цюн

qiu циу цю

qu цю цюй

quan цюен цюань

que цюе цюэ

qun цюн цюнь

R

ran жан жань R Ж

rang жан жан

rao жао жао

re жъ жэ

ren жън жэнь

reng жън жэн

ri жъ жи

rong жун жун

rou жоу жоу

ru жу жу

ruan жуан жуань

rui жуей жуй

run жун жунь

ruo жуо жо

S

sa са са S С

sai сай сай

san сан сань

sang сан сан

sao сао сао

se съ сэ

sen сън сэнь

seng сън сэн

si съ сы

song сун сун

sou соу соу

su су су

suan суан суань

sui суей суй

sun сун сунь

suo суо со

sha ша ша SH Ш

shai шай шай

shan шан шань

shang шан шан

shao шао шао

she шъ шэ

shei шей шэй

shen шън шэнь

sheng шън шэн

shi шъ ши

shou шоу шоу

shu шу шу

shua шуа шуа

shuai шуай шуай

shuan шуан шуань

shuang шуан шуан

shui шуей шуй

shun шун шунь

shuo шуо шо

T

ta та та T Т

tai тай тай

tan тан тань

tang тан тан

tao тао тао

te тъ тэ

ten тън тэнь

teng тън тэн

ti ти ти

tian тиен тянь

tiao тяо тяо

tie тие те

ting тин тин

tong тун тун

tou тоу тоу

tu ту ту

tuan туан туань

tui туей туй

tun тун тунь

tuo туо то

W

wa уа ва W У

wai уай вай

wan уан вань

wang уан ван

wei уей вэй

wen уън вэнь

weng уън вэн

wo уо во

wu у у

X

xi си си X С(и)

xia ся ся

xian сиен сянь

xiang сян сян

xiao сяо сяо

xie сиун сюн

xin син синь

xing син син

xiu сиу сю

xu сю сюй

xuan сюен сюань

xue сюе сюэ

xun сюн сюнь

Y

ya я я Y И/Й/Ю/Я

yan йен янь

yang ян ян

yao яо яо

ye йе е

yi и и

yin ин инь

ying ин ин

yo йо

yong юн юн

you йоу ю

yu ю юй

yuan юен юань

yue юе юэ

yun юн юнь

Z

za дза цза Z Дз(ъ)

zai дзай цзай

zan дзан цзань

zang дзан цзан

zao дзао цзао

ze дзъ цзэ

zei дзей цзэй

zen дзън цзэнь

zeng дзън цзэн

zi дзъ цзы

zong дзун цзун

zou дзоу цзоу

zu дзу цзу

zuan дзуан цзуань

zui дзуей цзуй

zun дзун цзунь

zuo дзуо цзо

zha джа чжа ZH Дж

zhai джай чжай

zhan джан чжань

zhang джан чжан

zhao джао чжао

zhe джъ чжэ

zhei джей чжэй

zhen джън чжэнь

zheng джън чжэн

zhi джъ чжи

zhong джун чжун

zhou джоу чжоу

zhu джу чжу

zhua джуа чжуа

zhuai джуай чжуай

zhuan джуан чжуань

zhuang джуан чжуан

zhui джуей чжуй

zhun джун чжунь

zhuo джуо чжо

Таблицата е предоставена от Алексей СКОБЛИКОВ

Българската транскрипция е редактирана от Яна ШИШКОВА

56 comments to Пин-ин – Българска транскрипция – Палладий (руска транскрипция)

 • Яна Шишкова

  Здравейте, г-н Боянов!

  Пин-ин дзъму е въведена като официална транскрипция на китайския език от IPA едва през 1979 г., оттогава се променят като транскрибиране и официалните депеши между Китай и САЩ. Даоизмът от друга страна е представен доста по-рано в Америка и Европа, по онова време са ползвали няколко транскрипции, най-известната от които е на Уейд-Джайлс: http://en.wikipedia.org/wiki/Wade-Giles Терминът tao идва от там. Правилното изписване е „дао“, доколкото звучните съгласни записват непридихателните консонанти, а беззвучните – придихателните.

 • Павел Боянов

  Благодаря, много сте любезна!

 • Ваня

  Здравейте, Яна!

  Срещам две думи „даоски“ и „даоистки“. Потърсих
  в различни речници на българския език, но
  не открих нито едната от двете. Заемки през
  различни езици ли са, или различни по значение
  думи?

  Благодаря сърдечно,
  Ваня!

 • Ваня

  Благодаря за хубавия и полезен сайт!

 • Яна Шишкова

  Здравейте, Ваня,

  Много благодаря за милите отзиви. „Даоски“ и „даоистки“ е дублетна форма. Китаистите предпочитаме „даоски“, тъй като йероглифите са непроменяеми по структура, колкото по-малко наставки в превод им се добавят, толкова по-близо ще е до оригиналното звучене. От друга страна, рядко ще чуете някого да казва „даосите са извършвали…“, а „даоистите са извършвали…“. Изборът е Ваш!

 • Ваня

  Благодаря за бързия отговор! Чудесна сте!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>