Разглеждане и обсъждане на новия проектозакон за подоходния данък на предприятията

2007-03-09
На 8 т.м. Държавният съвет на Китай постави нов проектозакон за подоходния данък на предприятията, за разглеждане и обсъждане на настоящата годишна сесия на ОСНП. Новият проектозакон определя уеднаквяването на подоходния данък на китайските и чуждестранните фирми, за да се създадат по-благоприятни условия за конкуренцията на предприятията. Скъпи приятели, в днешната ни рубрика „Текущи събития“ ще ви запозная с репортаж в тази област.

Към края на 70-те години през миналия век в Китай след провеждането на реформата и отварянето към външния свят, за привличането на чуждестранни инвестиции и развитието на икономиката, в страната се предприема нееднаква политика за данъците между китайските и чуждестранните фирми, законодателството в тази област също е различно, и фирмите се облагат с различна данъчна ставка. По сегашната данъчна политика, подоходния данък на предприятията трябва да е 33%, а фактически, подоходния данък на чуждестранните фирми в някои спецрайони са 24% – 15%. В резултат на всичко това, подоходният данък на китайските фирми е по-висок спрямо на чуждестранните.

Китайският финансов министър Дзин Жендзън в разяснението на проектозакона посочи, че тази политика вече не отговаря на нуждите на новата обстановка и отбеляза:

„След членството в Световната търговска организация, китайският пазар по-широко се отваря към фирмите с чуждестранни инвестиции и китайските предприятия със собствени инвестиции също са навлезли в световната икономическа система. Пред все по-голяма конкуренция в тази област, продължаването на старата данъчна политика ще донесе отрицателно влияние за създаването на обединена, стандартизирана и справедлива конкуренция между предприятията.“

Той посочи, че новият проектозакон е създаден по принципа, приет от международната общност, в който се определя, че и вътрешните и чуждестранните фирми трябва да се облагат с еднакъв данък. Единната данъчна ставка трябва да е 25%. Той изтъкна:

„Уточненият от новия проектозакон за ДОД на предприятията трябва да е 25%. Главната причина е: да се намали подоходният данък на китайските фирми със собствени инвестиции, едновременно с това да не се увеличи данъчното бреме на фирмите с чуждестранни инвестиции и също да се контролира намалението на дънъка в определени сфери. Успоредно с това, трябва да се съобразим и със ситуацията в света в тази област, особено на съседиите страни.“

Китайският министър на финансите, г-н Дзин посочи още, че след приемането на този нов проектозакон, подоходният данък на китайските фирми със собствени инвестиции ще се намали до 25% от 33% в миналото, намалението е с 8 процента. Също така, подоходният данък на чуждестранните фирми и фирмите с чужди капитали ще се намали. Той посочи, че в хода за изпълнението на закона ще се предприемат мерки за предимствата на някои по-стари фирми с чуждестранни инвестиции. В резултат на това, няма да се окаже голямо отрицателно влияние на тези фирми, счита министърът. Той отбеляза също:

„След изпълнението на новия закон за подоходният данък на предприятията, на някои фирми с чуждестранни инвестиции могат да бъдат предоставени преференции, особено на предприятията с високи нови технологии и малките предприятия с малка печалба. А другите фирми с чуждестранни инвестиции ще се ползват от политиката на преференции в преходния процес. Затова, изпълнението на новия закон няма да окаже голямо влияние върху печалбите на тези фирми с чуждестранни инвестиции.“

0 Ци

CRI

http://bulgarian.cri.cn/1/2007/03/09/1@52197.htm

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>