Административно делене – таблица

Административно делене – таблица

Име на провинцията   Абрев.   Адм. център                                      Площ     Насел.
АР, муниципалитета                на провинцията, АР                          хил.км²  2002 г.
Кит.    пинин              Бълг.        Кит.  пинин    Кит.  пинин      Бълг.

华北地区:
北京市   Bĕijīng Shì    Гр. Пекин    京    Jīng  北京市    Bĕijīng Shì    Пекин      16,8    14,23
天津市   Tiānjīn Shì  Гр. Тиендзин 津    Jīn    天津市    Tiānjīn Shì Тиендзин    11,3    10,07
河北省   Hébĕi Shĕng    Хъбей      冀    Jì    石家庄市   Shíjiāzhuāng shì
Шъдзяджуан    190    67,35
山西省   Shānxī Shĕng  Шанси    晋    Jìn    太原市    Tàiyuán Shì    Тайюен    156    32,94
内蒙古    Nèi Mĕnggŭ    АР Вътрешна    内蒙古    Nèi     呼和浩特市  Hūhéhàotè Shì
自治区    Zìzhìqū          Монголия                     Mĕnggŭ
Хуххот    1183    23,79

东北地区:
辽宁省    Liáoníng Shĕng Ляонин   辽   Liáo  沈阳市 Shĕnyáng Shì  Шънян    145,7    42,03
吉林省    Jílín Shĕng    Дзилин       吉    Jí    长春市  Chángchūn Shì Чанчун    187    26,99
黑龙江省 Hēilóngjiāng Shĕng  Хъйлундзян  黑 Hēi   哈尔滨市 Hā`ĕrbīn Shì
Харбин    469    38,13

华东地区:
山东省    Shāndōng Shĕng  Шандун  鲁 Lŭ   济南市  Jĭnán Shì          Дзинан    153    90,82
江苏省    Jiāngsū Shĕng      Дзянсу   苏 Sū   南京市  Nánjīng Shì  Нандзин    102,6    73,81
上海市    Shànghăi Shì  Гр. Шанхай  沪 Hù   上海市  Shànghăi Shì    Шанхай    6,2     16,25
安徽省    Ānhuī Shĕng        Анхуей   皖 Wăn  合肥市  Héféi Shì         Хъфей    139     63,38
浙江省    Zhèjiāng Shĕng  Джъдзян   浙 Zhè 杭州市  Hángzhōu Shì  Ханджоу 101,8   46,47
江西省    Jiāngxī Shĕng    Дзянси      赣 Gàn  南昌市  Nánchāng Shì  Нанчан   166,6   42,22
福建省    Fújiàn Shĕng    Фудзиен     闽 Mĭn   福州市  Fúzhōu Shì     Фуджоу   120     34,66
台湾省    Táiwān Shĕng    Тайван      台 Tái                                                    36    22,41

中南地区:
河南省    Hénán Shĕng   Хънан     豫 Yù    郑州市  Zhèngzhōu Shì  Джънджоу  167   96,13
湖北省    Húbĕi Shĕng    Хубей     鄂  È     武汉市  Wŭhàn Shì        Ухан         187,4  59,88
湖南省    Húnán Shĕng    Хунан   湘 Xiāng  长沙市 Chángshā Shì    Чанша       210    66,29
广东省    Guăngdōng Shĕng Кантон  粤 Yuè 广州市 Guăngzhōu Shì Гуанджоу  186    78,59

华南地区:
海南省    Hăinán Shĕng    Хайнан  琼    Qióng    海口市    Hăikŏu Shì    Хайкоу    34    8,03
广西壮族 Guăngxī Zhuàngzú  Гуанси-Джуански   桂    Guì    南宁市    Nánníng Shì
自治区    Zìzhìqū                  АР
Наннин    236,3    48,22

西北地区:
甘肃省  Gānsù Shĕng   Гансу  甘; 陇 Gān; Lŏng 兰州市 Lánzhóu Shì  Ланджоу  450   25,93
青海省  Qīnghăi Shĕng    Цинхай   青    Qīng    西宁市  Xīníng Shì     Синин      720     5,29
宁夏回族 Níngxiàhuízú     Нинся     宁    Níng    银川市  Yínchuān Shì  Инчуан    66,4    5,72 自治区    Zìzhìqū            -Хуейски АР
陕西省    Shănxī Shĕng    Шаанси  陕   Shăn    西安市  Xī`ān Shì       Сиан        205  36,74
新疆维吾尔   Xīnjiāng-    Синдзян-  新 Xīn  乌鲁木齐市  Wūlŭmùqí Shì  Урумчи  1600   19,05
自治区         Wéiwúĕr    Уйгурски АР
Zìzhìqū

西南地区:
四川省 Sìchuān Shĕng Съчуан 川; 蜀 Chuān; Shŭ  成都市  Chéngdū Shì  Чънду  488  86,73
重庆      Chóngqìng Shì  Гр. Чунцин                                                               82  31,07
贵州省   Guìzhōu Shĕng  Гуейджоу   贵; 黔   Guì; Qián    贵阳市    Guìyáng Shì
Гуейян   170  38,37
云南省   Yúnnán Shĕng   Юннан       云; 滇    Yún; Diān   昆明市    Kūnmíng Shì
Кунмин  394  43,33
西藏      Xīzàng Zìzhìqū   Тибетски АР 藏 Zàng   拉萨市 Lāsà Shì        Лхаса    1220    2,67
自治区

Съставител: Яна Шишкова

1 comment to Административно делене – таблица

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>