За някои от аспектите на преподаване на служебната частица 了 lе на българи, изучаващи китайски език в средна и горна възрастова група

ЗА НЯКОИ ОТ АСПЕКТИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНАТА ЧАСТИЦА 了 (LE) НА БЪЛГАРИ, ИЗУЧАВАЩИ КИТАЙСКИ ЕЗИК В СРЕДНА И ГОРНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Яна ШИШКОВА докторант към секция „Китаистика”, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски” (публикувана в сборник доклади от първа национална научна конференция „Китай – традиция и съвременност”, Институт Конфуций – София, […]

„ГЛАГОЛЬНЫЕ“ КАТЕГОРИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ (прилагательное в сочетании с глагольными модификаторами)

К. В. Антонян

(Проблемы типологии и общей лингвистики. – СПб., 2006. – С. 10-14)

В современном китайском языке (далее – СКЯ) прилагательное по своим свойствам чрезвычайно близко к глаголу. А. А. Драгунов и С. Е. Яхонтов объединяют глаголы и прилагательные в системе частей речи китайского языка в одну общую категорию – категорию предикатива. Важнейшими […]

СЧЕТHЫЕ СЛОВА В СОВРЕМЕHHОМ КИТАйСКОМ ЯЗЫКЕ

А. В. Шатравка

The article is devoted to the classifiers in the modern Chinese language.

Исследования А. И. Иванова, Е. Д. Поливанова, А. А. Драгунова, С. Е. Яхонтова, В. М. Солнцева и других ученых в России, Люй Шу-сяна, Ван Ли, Гао Мин-кая и других – в Китае дали ответы на многие вопросы в области теоретической […]

Мерните единици в китайския език

Венцислава Томанова

Според типологичната класификация китайският принадлежи към аморфните езици, наричани още изолиращи, а също така синитични езици. В тях сричките са основни фонетични единици (сричкофонеми) и основни единици на лексикално и морфологично равнище. В синитичните езици при изразяване на синтактичните отношения основна роля играят словоредът и служебните думи, като не се наблюдава морфологична промяна […]