Династия Джоу

Съставител: Яна Шишкова

Династия Джоу (1046-221 г. пр. н. е.)

Днастия Джоу е бурен и твърде дълъг период в китайската история. Разделя се на Западна и Източна Джоу. Около 1046 г. пр. Хр. племената ин биват покорени от племената джоу. Джоу приемат и доразвиват наследеното социално устройство и култура, като впоследствие приобщават историята на инците […]

Най-древна история на Китай

Автор: Яна Шишкова

Синантропа

През 1923 г. в Китай е открит синантроп (от cina – Китай), наречен още Пекински човек, по-развита разновидност на питекантропа. Останки на четиридесет синантропа са намерени близо до Пекин в пещерите на Джоукоудиен. По време на Втората световна война, при транспортирането им към САЩ, за по-голяма сигурност, те мистериозно изчезват. Все […]

Държавата Шан-Ин (Авдиев)

Най-древният период в китайската история, който може да се изучава на базата на документи и археологически материали, е периодът Шаи-Ин. Според традиционната китайска хронология това е епохата от XVIII—XII в. пр. н. е. Историческата традиция запазва сказанието за това, как около 1400 г. пр. н. е. вождът Пан Гън довежда племето си в Анян и […]

Археологически разкопки на територията на Китай

Археологическите проучвания в Китай, започнати едва през XX в., дават интересни резултати и позволяват да се установи, че Северен Китай е населен от най-дълбока древност, от древнокаменния век като материалната култура на населението се развива непрекъснато чак до епохата на образуване на най-древните държави.

[…]

Най-древното население (Авдиев)

Обширните степи, плата и планински области, съседни на плодородните речни долини, още от дълбока древност са населени с многобройни племена на номади-скотовъдци.

[…]

Природни условия

Китай е подчертано планинска страна: 80% от територията му са планини и плата. Западен Китай е най-обширното в света високо плато, което се отличава с рязко континентален климат.

[…]

Троецарствие в Китае

Л.Н. Гумилев

Опубликовано в Докладах Отделений и комиссий Географического общества СССР, вып. 5, 1968

Исследуя историю центральноазиатских кочевников, мы сталкиваемся с фактом, объяснить который невозможно, если не привлечь посторонние, казалось бы, сведения из истории соседних народов. С 200 г. до н.э. по 150 г. н.э. Ханьская династия Китая вела крайне активную внешнюю политику, закончившуюся разгромом […]

Разкрита е една от тайните на Теракотената армия

2007-02-15

Китайски учени обявиха, че са успели да разкрият една от загадките, свързана с произхода на световноизвестната Теракотена армия на император Циншъхуанди.

[…]

Източна Джоу /东周/. Период Пролети-Есени /春秋/ (VІІІ-V в.пр.н.е.)

(По „История Востока“, Л. С. Васильев)

Дин. Източна Джоу е период на упадък на властта на уана . Дели се на два периода: Пролети-Есени /春秋/ и Воюващите царства /战国/. Периодът Чун-циу получил името си по трактата “Пролети-Есени”, годишна историческа хроника VІІІ-V в.пр.н.е., редактиран, както казват, от самия Конфуций. Чунциу е период на непрекъснати борби за […]