ВСИЧКО ЗА КИТАЙ

中国大观园

от Яна Шишкова и приятели на Китай

август 4, 2012

Китайская языковедческая традиция

в категория ЕЗИКОЗНАНИЕ, Яхонтов

С. Е. Яхонтов

Китайская языковедческая традиция – традиция изучения языка, возникшая в Китае, одна из немногих независимых традиций, известных истории мирового языкознания. Методы её и сейчас применяются при изучении китайского и близких к нему по строю языков. Изучение языка началось в Китае свыше 2000 лет назад и до конца 19 в. развивалось совершенно самостоятельно, если не считать некоторого влияния индийской науки. Китайское классическое языкознание интересно тем, что оно единственное, которое возникло на почве языка нефлективного типа, причём записываемого идеографической письменностью. Китайский язык принадлежит к числу слоговых языков; морфема или простое (корневое) слово в нём, как правило, односложны, фонетические границы слогов совпадают с границами грамматических единиц — слов или морфем. Каждая морфема (или простое слово) обозначается на письме одним иероглифом. Иероглиф, обозначаемая им морфема и слог составляют в представлении китайской языковедческой традиции единый комплекс, который и был главным объектом изучения; значение и чтение иероглифа были предметом двух наиболее развитых разделов китайского языкознания — лексикологии и фонетики. (още…)

Китайское языкознание в 50-80-хх гг.

в категория ЕЗИКОЗНАНИЕ, ИЗТОЧНИЦИ НА РУСКИ ЕЗИК

Софронов М.В. „Китайское языкознание в 50-80-хх гг.“ Вступительная статья к сборнику „Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск XXII. Языкознание в Китае“, Москва, „Прогресс“, 1989 г.: Sofronov, Kitaiskoe iazikoznanie

юли 24, 2012

Брайловото писмо в Китай

в категория ЕЗИКОЗНАНИЕ

Представям ви една изключително интересна разработка върху китайското Брайлово писмо на Милена Милушева, завършила китайски език в 18 СОУ, понастоящем студент специалност „Китаистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“:

Брайловото писмо, Милена Милушева

май 3, 2012

Пин-ин в шест минути

в категория Фонетика

Учебно филмче за звуковете на китайския език. Не пробвайте без учител!

април 29, 2012

Особености в ортографията на японската онлайн комуникация

в категория ЕЗИКОЗНАНИЕ

Светлозар ТОДОРОВ

 

Специалност:  Японистика, Курс: трети (2009)

Уводни думи

По данни от 2003 г. броят на японските потребители на Интернет достига почти 77,3 милиона души, което е повече от 60% от населението на Япония. След тези на Китай и САЩ, японската езикова общност в Интернет е трета по големина.   И все пак, за това как се използва японския език онлайн са направени сравнително по-малко изследвания от, например, тези, свързани с английския език.

Преобладават изследванията върху езици, които използват базирани на латиница скриптове и по този начин, езици, които не използват такива скриптове, остават на заден план. Изключение правят работите на Мацуда (2002), който пише за използването на катакана, Нишимура (2003), която представя анализ на иползваните по интересен начин канджи, както и Сатаке (1995, 2002), в чието изследване се анализират стиловете на писане на японските младежи по принцип. (още…)

април 28, 2012

Учебници и учебни помагала по китайски език, издадени от специалисти, работещи в Пекинския университет (каталог)

в категория ЕЗИКОЗНАНИЕ, СПРАВОЧНИК

北京大学海外教育学院和对外汉语教育学院教师编著出版的留学生语言教材(含教师用书、练习册)一览表

时间 教材 作者 出版社
1990 《趣味汉语》 刘德联、高明明 北京大学出版社
1993 《英语新教程》 赵杨(与封宗信、曹其军合著) 中国友谊出版公司

1994 《初级汉语教本》 王顺洪(合著) 日本白帝社
1994 《中级汉语——旅行会话与中国知识》 王顺洪(合著) 日本骏河台出版社
1994 《中国概况》 王顺洪 北京大学出版社
1994 《趣味汉语阅读》 刘德联、高明明 北京大学出版社
1994 《汉语中级听力教程》 潘兆明(主编)、杨德峰、李红印、刘元满 北京大学出版社
1994 《30天汉语通》 刘立新 华语教学出版社

1995 《新汉语教程》 李晓琪 北京大学出版社

1996 《中级汉语口语(上)》 刘德联、刘晓雨 北京大学出版社
1996 《CHINESE LANGUAGE VIDEO LESSONS FOR CLASSROOM USE》 刘立新 夏威夷大学出版社 (още…)

април 26, 2012

За някои от аспектите на преподаване на служебната частица 了 lе на българи, изучаващи китайски език в средна и горна възрастова група

в категория Граматика, Яна Шишкова

ЗА НЯКОИ ОТ АСПЕКТИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНАТА ЧАСТИЦА 了 (LE) НА БЪЛГАРИ, ИЗУЧАВАЩИ КИТАЙСКИ ЕЗИК В СРЕДНА И ГОРНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Яна ШИШКОВА
докторант към секция „Китаистика”, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски”
(публикувана в сборник доклади от първа национална научна конференция „Китай – традиция и съвременност”, Институт Конфуций – София, 2009, с. 33-42)

1.  ЗА ВАЖНОСТТА И ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА НА СЛУЖЕБНАТА ЧАСТИЦА 了 В КИТАЙСКИЯ ЕЗИК

Китайският език е един от най-изчистените в граматичен аспект езици в света. В него няма глаголни времена, изразени чрез промяна в думата, няма падежи, спрежения, склонения, числа и родове. Йероглифът по същество има неизменяема структура и поради това почти изцяло отсъства и морфологията. Алтернатива на тези категории се явява правилно построеният словоред, известен брой наречия, конструкции и служебни думи.
Най-важна от тях е служебната частица 了, тъй като оформя общо три глаголни времена и множество езикови ситуации, които без 了 променят съдържанието си и не позволяват правилното разбиране на събеседника. Поради огромния брой употреби (над десет) за изучаващите китайски език, 了 се е превърнала в истински кошмар. Както ще се убедим по-надолу, объркването до голяма степен се дължи на липса на добра дефиниция в китайските учебни помагала, както и стройна класификация на ситуациите, в които се използва. (още…)

април 16, 2012

О китайских фонологических системах в межцивилизационном контакте Востока и Запада (проект монографического исследования)

в категория Статии и сборници, Фонетика

Алексахин А.Н.

Филологические науки в МГИМО: Сб. научных трудов/ МГИМО(У) МИД России

Отв. ред. Г.И. Гладков. – М.: МГИМО, 2006. №24(39). – С. 6-18.

 

О китайских фонологических системах в межцивилизационном контакте Востока и Запада
(Проект монографического исследования)

Язык является основой национальной культуры, так как обеспечивает накопление и хранение цивилизационной информации. В эпоху глобализации, согласно современным геополитическим выводам, символический капитал культуры приобретает значение решающего ноосферного оружия. Владеющий символическим капиталом культуры пользуется значительными преимуществами в информационном пространстве и, следовательно, на геополитической карте мира. Символический капитал русской культуры (представитель западной буквенной цивилизации) и символический капитал китайской культуры (представитель восточной иероглифической культуры) наделены огромной притягательной силой, которая раскрывается в том числе и в процессе совершенствования отношений стратегического партнерства и взаимодействия России и Китая на геополитической карте современного мира. (още…)

април 15, 2012

Тоны в китайском языке

в категория Фонетика

Представям ви едно чудесно изследване върху тоновете на китайския език. Колкото и да се опитвах, не можах да намеря кой е неговият автор. Ако разберете, моля, пишете ми.

Содержание

Введение

Глава I. Понятие тона

1.1 Определение тона. Тональные языки

1.2 Взаимоотношение тонов и интонации

Глава II. Система тонов китайского языка

2.1 Исследование системы тонов китайского языка

2.2 Система тонов современного китайского языка в определении Задоенко Т.П

2.3 Система тонов в классификации Спешнева Н.А

Глава III. Сандхи тонов в китайском языке

3.1 Частичное изменение тона

3.2 Полное изменение тона

3.3 Особые случаи изменения тона

3.3.1 Числительные yi-один, qi-семь,ba-восемь

3.3.2 Отрицательная частица bu

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Любой язык мира обладает определенными свойствами. Отличается его лексический, грамматический и фонетический строй. Одним из основных признаков отличия одного языка от другого является особенность его фонетической системы и законов функционирования различных единиц языка. (още…)

Creative Commons License
Публикациите, подписани от Яна Шишкова, ползват условията на Криейтив Комънс лиценз.
Всички останали принадлежат на техните автори!

krasota

Търсене:

Категории:

bodypaint

Навигация:

Учете китайски в 138-мо СОУ

Учи в Китай! Виж как.