Какво послание отправи Си Дзинпин към Макрон и Европейския съюз?

На срещата между Си Дзинпин и Макрон, при която двамата президенти изслушаха произведението „Високи планини, течащи води“, след което Си Дзинпин разказа историята на Ю Бо-я, който бил изключителен музикант, и неговия приятел Джун Дзъси, който винаги вниквал в мелодиите му, разбирал точно коя част описва планините, а коя – водите. След смъртта на Джун Дзъси, великият музикант спрял да свири.

Какво е посланието на цялата притча?

За да разберем, следва първо да проумеем какво означава музиката за древните китайци. Ще си позволя да ви изкуша, защото ще споделя някои моменти от онова, което пиша в книгата си „Китайската цивилизация“, която ще излезе на пазара, да се надяваме, до края на годината, с прекрасните „Книгомания“.

Отношението на Запада към китайската традиционна музика съвсем не е еднозначно. Така например, в сборника статии „Вечери в оркестъра“ (1853), прочутият френски композитор, диригент, музикален критик Хектор Берлиоз пише:

Напевът – същинска гротеска и дори твърде неприятен, завършваше, като в нашите най-пошли романси, на ключовата нота; нито веднъж не се отклони от зададените в началото тоналност и лад. Монотонният ритъм на акомпанимента се изпълняваше… в пълен дисонанс с мелодията на гласа… Музиката у китайците и индийците, ако изобщо съществуваше при тях, би приличала на нашата, но в тази област те пребивават в пълния мрак на варварството и инфантилното невежество, през който едва пробиват малобройни, тромави и неуверени кълнове. Народите на Изтока наричат „музика“ онова, което ние бихме нарекли „шум“.“

Подобно отношение показва дълбокото неразбиране за ролята на музиката в културен и социален аспект, тъй като в Китай тя е почитана не само заради своите естетически качества, но и като съставен елемент от хармонията във Вселената и обществото.

Музиката в Китай се обозначава с термина юе (乐 yuè). Същият термин обаче се отнася и към други видове изкуства. Знакът обозначава още „радост“, „веселие“, „хармония“, „смях“. Произхожда от пиктограмата , която се тълкува като две копринени нишки, завързани върху дървен корпус, т. е. пряко описание на струнен инструмент. В първия тълковен речник 《Шуо уън дзие дзъ》(I век) се дава със следното тълкуване: „樂,五聲八音緫名。象鼓鞞“ – „Юе, обобщено наименование на петте тона на пентатониката и осемте вида инструменти, като военните барабани например“.

Юе в значение на „радост“, „веселие“ произхожда пряко от ефекта, който оказва музиката върху слушателя. Музикалната естетика в древността обаче отстъпва пред основното предназначение на музиката като част от ритуалните жертвоприношения и молитви. Примитивната музика неизменно се свързва с танца, така двете изкуства са по същество дейности, включващи цялата община или племе, поради което отделна класа на музикантите и танцьорите не съществува до много късни времена.

Конфуций и музиката като възпитателно средство

Един от учениците на Конфуций Дзъ гун му задава въпрос за песните. Отговорът на Конфуций влиза в състава на 《Лидзи》 (“Книга на ритуалите“) в раздела 《Юедзи》 (“Записки за музиката“):

Музиката произхожда от звуците. Тяхната основа са чувствата, породени в човешкото сърце от външни предмети. Затова, когато в сърцето (душата) има горест, то звукът е рязък и замиращ; когато сърцето изпитва удоволствие – то звукът е широк и бавен; когато в сърцето има радост – звукът е внезапен и разливащ се; когато има гняв – звукът е груб и свиреп; когато има почит – звукът е открит и отчетлив; когато има любов – звукът е хармоничен и мек. Тези шест чувства не са от природата, но се пораждат (под въздействието на) външни предмети…

Поради това древните владетели са се отнасяли с такова внимание към всичко, което поражда чувства. С помощта на правила за поведение, те са управлявали желанията, с помощта на музиката са привеждали в съгласие звуците и гласовете – управлението водело до единство в действията, наказанията предотвратявали разврата. Правилата на поведение, музиката, наказанията и управлението в крайна сметка са едно цяло. Те са насочени към това, че да възпитат общи чувства в народа и да създадат строй, в който има ред“.

В китайската политическа мисъл се развиват два основни подхода към управлението на държавата. Единият е чрез ритуала – когато владетелят притежава нужните морални качества, той възпитава народа си да следва ритуала (етикета на поведение), затова всеки знае точно къде е неговото място в обществото и какво следва да прави. По този начин законът на практика става излишен. Вторият метод е на т. нар. легисти (Школа на закона) – те смятат, че следва да се управлява чрез закона (награди и наказания), като няма никакво значение дали човекът е получил етично възпитание, провини ли се – той ще получи своето наказание. Музиката е основно средство ритуалът по естествен път да бъде проумян в масите. Тя е контрапункт на закона, разбирането й води до естествено превъзпитание и следване на принципите на хармоничното общество.

Музиката като индикатор на състоянието на държавата

Значението на петте основни тона е от такава важност, че Конфуций смята неправилното и фалшивото им настройване заплашващо самото съществуване на държавата. В 《Юедзи》той казва следното:

Първата нота на гамата (гун) символизира владетеля, втората (шан) – неговите слуги (чиновниците); третата (дзюе) – народа; четвъртата (джъ) – трудовата повинност; петата (ю) – вещите. Когато петте звука са правилни (правилно настроени – бел. Я. Ш.), то музиката е хармонична. Когато първата нота е разстроена, то звукът е груб. Значи, че князът (гунът) е високомерен. Когато е разстроена втората нота, то звукът е неравен. Значи, че чиновниците са недобросъвестни. Когато е разстроена третата нота, звукът е тъжен – народът е недоволен. Когато е разстроена четвъртата нота, звукът е жалостив – трудовата повинност е тежка. Когато е разстроена петата нота, звукът е накъсан – недостигат вещите. Когато са разстроени и петте звука, настъпва всеобщо равнодушие. Когато се е стигнало до там, държавата може да се разпадне от ден на ден“.

Така височината на тоновете придобива каноничен характер, като и най-малкото отклонение вещае трагични последици. Именно поради това първата нота е и последната в класическите китайски произведения – нещо, което Берлиоз не би могъл да знае или разбере.

Музиката като пропагандно средство

Учението на Конфуций не само обрисува идеалното общество, в което поданикът се подчинява на владетеля, децата – на родителите си, съпругите – на съпрузите си, по-малките братя – на по-големите, младите – на старите, но създава образ на благородния мъж дзюндзъ. Дзюндзъ може да стане всеки, стига да развие в себе си пет постоянства на характера (човеколюбие, справедливост, мъдрост, следване на ритуала, искреност в помислите). Такъв човек не само става основа на идеалното общество, но той придобива правото да критикува владетеля и дори да го детронира, ако самият управник не притежава тези качества. Именно поради това конфуцианството цели три века бива преследвано в древен Китай.

Но ето че на трона идва един от най-великите владетели – ханският император У ди. Той не само канонизира Конфуций и прави конфуцианството държавна идеология, върху която стъпва и до днес китайското общество, но доразвива идеите му в областта на музиката. Създава Музикална палата юефу (Министерство на музиката), което се занимава с писане на дворцова музика. Чиновниците от това министрество обикалят площади и кръчми, събират народните песни, записват ги и предават на висшестоящите, с което се анализират народните настроения и се променят политиките там, където има голямо недоволство. С времето У ди осъзнава и пропагандната роля на музиката, като нарежда на чиновниците да пишат песни, подобни на народните, възхваляващи конкретни владетели, герои и морални качества, за да възпитават народа. Тези песни се пеят навред и се подхващат в народа и така тече двупосочен процес на превъзпитание на властта и хората. Музиката е онова средство, което заменя медийната пропаганда днес. То е фундаментално като изкуство и политически инструмент.

Но нека се върнем на конкретната притча, Си Дзинпин и Макрон.

Каква бе целта на посещението на Макрон в Китай?

Всички проследихме – той пожела от Китай да принуди Русия да следва желанията на САЩ и ЕС. Тогава Си Дзинпин покани президента на Франция да изслуша „Високи планини, течащи води“ – самата мелодия не е случайна. Планините от дълбока древност символизират фалически символ, мъжката потенция, действеното първоначало ян, а водите са влагата на утробата, женската сила, пасивното първоначало ин. Ин и ян създават символа на Великия предел – това е вълнистата линия между тях, която онзи, който се стреми към хармония, развива чрез различни практики (например тайдзицюен) така, че да постигне съвършен баланс на двете първоначала в себе си. Самата мелодия е послание за мир, хармония в света и защита на интереса на всяка от страните в политически план.

В същото време, притчата за Ю Бо-я показва дълбоките връзки между Китай и Русия. Си Дзинпин недвусмислено обясни на Макрон чрез нея, че заради политиката на Запада днес Русия и Китай са скачени съдове. Само Русия разбира Китай и обратното, Русия разбира музиката (джъ ин), разбира правилата на играта и е сърдечен приятел, който трепти с Китай на една вълна. Те желаят да създадат многополярен хармоничен свят и няма да се откажат от това.

А Макрон… Какво да кажа, срам ме беше колко неподготвен и невеж изглеждаше този човек в тази ситуация. Срам ме е като човек от запада, защото европоцентричният модел на образование напълно е лишил подобни лидери от елементарното проумяване, че светът не е съсредоточен в Европа и основните открития, върху които стъпва нашата цивилизация, идват именно от Изтока, който по един или друг начин европейските лидери ще бъдат принудени да уважават. Вероятно ще започнат един ден и да изучават.

Яна Шишкова

Нашата луда учебна година!

Ето че настъпи краят на тази изключителна по рода си учебна година 2020/2021 – пълна с предизвикателствата на ОРЕС, но с много преживявания, благотворен труд и изключителни успехи!

Нека я запомним с един весел клип за нашите преживявания с китайските паралелки на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ и си я спомняме като една уникална и ползотворна година! ❤

Благодарим на нашето прекрасно ръководство за неизменната подкрепа!

Благодарим Институт Конфуций-София, без който нямаше да можем така успешно да проведем ОРЕС!

Благодарим на целия учителски екип, както и на нашата прекрасна китайска учителка г-жа Хун Хайдзю.

Бъдете живи и здрави!

Нека успехите Ви съпътстват по целия Ви Път!

https://www.youtube.com/watch?v=8XhGUpdwEZI

Празничен концерт на китайските паралелки от 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ по повод Празника на пролетта

Представяме ви празничния концерт на учениците от 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ по повод китайската Нова година на железния Бик!

Този концерт е плод на огромен труд и подготовка от страна на учениците и учителите на нашето училище. Пуснете си българските субтитри и се насладете на въведение в празничните ритуали и веселото настроение, което създава творчеството и майсторството на нашите възпитаници!

Прожекция на филма „Живи“

Преди няколко дена поздравихме Стефан Русинов с превода на романа „Живи“ на Ю Хуа на български език. Днес съм щастлива, че специално за България г-н Русинов е организирал прожекция на едноименния филм утре, на 15.12, в платформата Youtube – линкът е в материала. Добре сте дошли да споделите с нас китаистите това изключително по рода си преживяване. https://www.ploshtadslaveikov.com/kultov-kitajski-film-bezplatno-onlajn-spetsialno-za-balgariya/?fbclid=IwAR3eu-tuQ07h4AHVQP1E2NmCH7tOXX59MyKJUGzfvRfiTWhehCSPC27NbkI

Проект събира трите източни специалности Китаистика, Кореистика и Японистика в обща визия за бъдещето

За пръв път три специалности в ЦИЕК реализираха общ проект “Стратегия за развитие на източните специалности – Кореистика, Японистика, Китаистика: Проблеми на младото поколение в България, Корея, Япония и Китай – съпоставка, общи тенденции, перспективи и възможни решения“. Радваме се да споделим резултатите от проекта и сме отворени за нови идеи и предложения в тази посока!

България и Китай се договориха за стратегическо партньорство

Президентът Румен Радев се срещна с китайския си колега Си Дзинпин

Президентите Румен Радев и Си Дзинпин се договориха на среща в Пекин за издигане на двустранните отношения между България и Китай на ниво стратегическо партньорство. Българският президент е на държавно посещение в Китай от 1 до 5 юли по покана на своя китайски колега.<more>

България приема инициативите „Един пояс, един път“ и „17+1“ не само като проекти за транспортна свързаност, а като инвестиция в бъдещето и просперитета на държавите, които участват в тях, заяви Румен Радев. Българският президент даде висока оценка на постигнатото от китайската държава през последните десетилетия по отношение на повишаването на стандарта на живот, борбата с бедността и създаването на възможности за развитие на китайските граждани.

Двамата президенти бяха единодушни, че стратегическото разположение на България като една от „вратите“ на инвеститорите към ЕС и общия европейски пазар налага много по-активно използване на възможностите на българската транспортна инфраструктура – летища, железопътни връзки, пристанища, автомагистрали.

„Най-краткият търговски маршрут е и най-евтин“, заяви Румен Радев и добави, че страната ни има потенциал да се утвърди като логистичен център в Югоизточна Европа за пренос на стоки от Азия към Европа и вече има заявен инвеститорски интерес от водещи в света компании в тази област. Откриването на директна авиолиния между двете държави е ключово условие за улесняване на диалога и насърчаване на взаимните инвестиции, търговията, туризма, както и обмена в образованието, науката и културата, подчерта още българският президент.

Си Дзинпин заяви, че авиокомпаниите се стремят да постигнат максимални печалби, но на държавно ниво трябва да бъде създадена рамка, която да отговори на новия характер на двустранните отношения, и откриването на пряка авиолиния е естествена стъпка в тази насока. Китайският президент увери, че ще даде незабавни указания за пристъпване към консултации между съответните компетентни институции от двете държави с цел ускоряване на този процес. Създаването на българо-китайски център за научно-технически изследвания и иновации в София с подкрепата на китайски компании, който да насърчи трансфера на технологии и знания между Европа и Китай и да създаде нова среда за повишаване на конкурентоспособността на икономиките на двете държави, също беше във фокуса на срещата на държавните глави. Си Дзинпин изрази интереса на Китай към проекта и призова за повече информация за областите, в които центърът ще фокусира своята дейност.

Румен Радев и Си Дзинпин обсъдиха откриването на клон на китайска банка в България, който следва да стимулира дейността на китайските инвеститори и реализацията на проекти от взаимен интерес. По думите на българския президент, двете държави следва да разширят партньорството си в сферата на финансовите технологии, в които българските компании имат водещи позиции по отношение на финансовите трансакции, финансовия контрол и банковата сигурност.

Съществувалият повече от две години проблем с изпълнението на изискванията за внос на селскостопанска продукция в Китай от български фирми-износителки на млечни продукти беше поставен на срещата от Румен Радев, който получи уверение от Си Дзинпин, че въпросът ще бъде разрешен. Четирите фирми, които са били засегнати, вече са в списъка на Китайските митници за компаниите, които имат разрешение за осъществяване на такъв внос.

Си Дзинпин изрази интереса на китайската страна и за последващо разширяване на вноса на храни и напитки от България.

Румен Радев благодари на своя китайски колега за увеличаването на броя на стипендиите за младите българи, които избират да завършат висшето си образование в Китай. Българският президент открои и отличните условия, които предлагат българските висши училища за чуждестранни студенти както по отношение на студентските такси, така и на качеството на образованието, което е признато в Европейския съюз.

В Пекин българският държавен глава и негова съпруга бяха посрещнати с официална церемония на източния площад пред Великата зала на народите. По-рано през деня президентът Румен Радев проведе срещи с председателя на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители Ли Джаншу, с представители на държавните и политическите институции, отдаде почит и положи венец на мемориала на народните герои на площада „Тиен-анмън“.

Economy.bg

https://www.economy.bg/bulgaria/view/35627/Bylgariya-i-Kitaj-se-dogovoriha-za-strategichesko-partnjorstvo?fbclid=IwAR3V3FKpSr_cNig5G_F49Sy6xZG-C01EjkKaqn0OoBgBvxSJLNZGGYmfvTc

Между Пловдивския университет и Северния китайски университет за наука и технологии бе подписан договор за финансиране на редица научни проекти

Васил Динев

Пловдив24бг

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) съобщава, че в заседателната зала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ вчера бяха подписани договорите за финансиране на изследователски проекти по Програма за научно и технологично сътрудничество между България и Китайската народна република.

Събитието, на което присъстваха членовете на Изпълнителния съвет на ФНИ, откри проф. дмн Николай Лазаров, председател на Изпълнителния съвет на ФНИ. Официални гости на събитието бяха Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на КНР в България и Иван Тотев, кмет на Пловдив. Одобрените за финансиране проекти са: – „Разработване на многосервизна облачнобазирана IoT оперативна платформа с общо предназначение (EMULSION)“ с ръководител проф. Иван Ганчев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и проф. Дзи Джанлин (Ji Zhanlin) от North China University of Science and Technology; Основната научноизследователска дейност по този проект ще бъде насочена към разработване на платформа от ново поколение (от хоризонтален тип) в областта на Интернет на Нещата (IoT) заедно с нови модели и техники за ефективно предоставяне на услуги главно в IoT подобластите „интелигентно опазване на околната среда“ и „интелигентно здравеопазване“.

Платформата ще бъде в състояние да предоставя силно контекстуализирани и персонализирани услуги, достъпни чрез всякакъв тип мобилни устройства през хетерогенни по вид безжични мрежи. Винаги, по всяко време, навсякъде и по най-добрия начин, отчитайки текущия мрежов контекст, контекста на услугата и предпочитанията на потребителите. Чрез използване на разпределени техники за обработка на големи масиви от данни (в облачна среда) платформата ще конвертира „суровите“ сензорни данни, получени от физичния свят и от дейностите на потребителите с услугите, в действителна аналитична информация, която ще бъде използвана за про-активно препоръчване на най-добрите инстанции на услуги (например формиране на най-добър маршрут за придвижване с цел избягване на замърсени в момента райони, представляващи риск за здравето), приложими за и съобразени с всеки отделен потребител в съответсвие с ABC&S комуникационната парадигма за винаги най-добра свързаност и най-добро обслужване.

Ще бъдат разработени нови компютърни алгоритми, софтуерни решения и мобилни приложения, гарантиращи най-добро качество на възприемане на IoT услуги от страна на потребителите. На базата на платформата ще бъдат проектирани, тествани и демонстрирани две пилотни IoT системи:

1. Интелигентна система за контрол на качеството на въздуха (AQI) – за предоставяне на AQI данни („на живо“), допълнени от прогнозираща измененията информация, като вход към другата пилотна система, заедно със съответно мобилно приложение за планиране на маршрути за пациенти с различни здравословни проблеми с минимален риск за тяхното здраве;

2. Интелигентна система за повсеместно здравеопазване (uHealth) – за предоставяне на здравни услуги на различни категории пациенти. – „Устойчивото управление на неприятели и болести в ябълкови градини в България и Китай на базата на прецизни екологични методи за контрол“ с ръководител проф. Вили Харизанова от Аграрен университет – Пловдив и доц. д-р Ту Хунтао (Tu Hongtao), от Zhengzhou Fruit Research Institute.

Проектът бе представен от доц. д-р Сава Табаков от Аграрен университет – Пловдив. Проектът е в тематично направление „Устойчиво земеделие“, като и двете институции – от България и от Китайската народна република имат богати традиции и научен потенциал за провеждане на научни изследвания на най-високо ниво. Избраната тема е продиктувана от важността на ябълката като култура в България и в Китай, който е най-големият производител на ябълки в света.

Нарастващата обществена загриженост за ролята на пестицидите и потенциално вредния им ефект върху човешкото здраве, полезната фауна, дивите животни, подпочвените води, и като цяло върху околната среда, налага търсене на алтернативни нискорискови средства за контрол на болестите и неприятелите по ябълката и прецизни методи за прогнозиране на развитието им. Колективът в състав проф. Р. Андреев, проф. В. Ангелова, доц. С. Табаков, доц. А. Стоева, доц. Д. Гънчев, доц. Л. Колева и гл. ас. М. Мохамедова има опит в научната област и предишни изследвания по проблема.

Планираните опити в основната си част ще бъдат проведени в експерименталните полета на Аграрен университет-Пловдив в специално създадени насаждения от ябълки с нови за страната устойчиви на болести сортове, както и в научните лаборатории на включените катедри. Очакваните резултати ще дадат възможност за разработване на оптимизирана технология за управление на болести и неприятели при интегрирано и биологично производство на ябълки, на базата на прецизни екологични методи, адаптирана за условията на двете страни.

Приказки на китайски език!

ПРИКАЗКИТЕ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК
Continue reading Приказки на китайски език!

10-годишната Краси победи китайските си съученици. На родния им език!

УСПЕЛИТЕ
Автор: Гергана Ватова

Красиана е на 10 години. Нейният роден град е Велико Търново, но заради работата на семейството си се мести в Пекин, където живее за период от една година. На тестовете по китайски език българското момиче изкарва максимален брой точки. С тези резултати тя води пред останалите си съученици, за които китайският е майчин език.

Първият тест на момичето е само няколко месеца след сблъсъка ѝ с китайските йероглифи. На него тя изкарва 99,5 от 100 възможни точки. На годишния тест отново постига зашеметяващи резултати – 91 точки. Това я прави не само единствената чужденка, но и момичето с най-висок резултат в класа си.

За усилията, които е положила, и постигнатите резултати, нашенката получава награда от училището и предложение да се снима в реклама, която ще представя онлайн приложение, чиято функция е изучаване на китайски език.

Освен с учене на китайски език Краси е била ангажирана да изучава предмети от учебната програма на България, за да може да държи нужните изпити и да продължи в един клас със съучениците, които е оставила тук.

Днес Краси е щастлива, че е в България, макар да усеща липсата на Китай. От него е взела неповторими изживявания, частицата от стриктната учебна система и възможността да разговаря съвсем спокойно на диалектa, който се говори в Пекин.