ВСИЧКО ЗА КИТАЙ

中国大观园

от Яна Шишкова и приятели на Китай

април 26, 2012

За някои от аспектите на преподаване на служебната частица 了 lе на българи, изучаващи китайски език в средна и горна възрастова група

в категория Граматика, Яна Шишкова

ЗА НЯКОИ ОТ АСПЕКТИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНАТА ЧАСТИЦА 了 (LE) НА БЪЛГАРИ, ИЗУЧАВАЩИ КИТАЙСКИ ЕЗИК В СРЕДНА И ГОРНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Яна ШИШКОВА
докторант към секция „Китаистика”, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски”
(публикувана в сборник доклади от първа национална научна конференция „Китай – традиция и съвременност”, Институт Конфуций – София, 2009, с. 33-42)

1.  ЗА ВАЖНОСТТА И ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА НА СЛУЖЕБНАТА ЧАСТИЦА 了 В КИТАЙСКИЯ ЕЗИК

Китайският език е един от най-изчистените в граматичен аспект езици в света. В него няма глаголни времена, изразени чрез промяна в думата, няма падежи, спрежения, склонения, числа и родове. Йероглифът по същество има неизменяема структура и поради това почти изцяло отсъства и морфологията. Алтернатива на тези категории се явява правилно построеният словоред, известен брой наречия, конструкции и служебни думи.
Най-важна от тях е служебната частица 了, тъй като оформя общо три глаголни времена и множество езикови ситуации, които без 了 променят съдържанието си и не позволяват правилното разбиране на събеседника. Поради огромния брой употреби (над десет) за изучаващите китайски език, 了 се е превърнала в истински кошмар. Както ще се убедим по-надолу, объркването до голяма степен се дължи на липса на добра дефиниция в китайските учебни помагала, както и стройна класификация на ситуациите, в които се използва. (още…)

юни 24, 2011

„ГЛАГОЛЬНЫЕ“ КАТЕГОРИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ (прилагательное в сочетании с глагольными модификаторами)

в категория Граматика, Статии и сборници

К. В. Антонян

(Проблемы типологии и общей лингвистики. – СПб., 2006. – С. 10-14)

В современном китайском языке (далее – СКЯ) прилагательное по своим свойствам чрезвычайно близко к глаголу. А. А. Драгунов и С. Е. Яхонтов объединяют глаголы и прилагательные в системе частей речи китайского языка в одну общую категорию – категорию предикатива. Важнейшими чертами категории предикатива, в противоположность категории имени, являются следующие: способность самостоятельно, без связки, выступать в роли сказуемого; способность сочетаться с отрицаниями bu и mei.

В китаистике остается малоисследованным вопрос о грамматических категориях прилагательного. Описание грамматических свойств служебных слов, а также морфологических и синтаксических конструкций нередко делается «под глагол». То, что присоединять эти служебные слова или участвовать в этих конструкциях могут также и прилагательные, зачастую даже не упоминается. Между тем, эти случаи, безусловно, не только заслуживают не только упоминания, но и особого, отдельного толкования. (още…)

август 19, 2009

СЧЕТHЫЕ СЛОВА В СОВРЕМЕHHОМ КИТАйСКОМ ЯЗЫКЕ

в категория Граматика, Статии и сборници

А. В. Шатравка

The article is devoted to the classifiers in the modern Chinese language.

Исследования А. И. Иванова, Е. Д. Поливанова, А. А. Драгунова, С. Е. Яхонтова, В. М. Солнцева и других ученых в России, Люй Шу-сяна, Ван Ли, Гао Мин-кая и других – в Китае дали ответы на многие вопросы в области теоретической грамматики китайского языка. Тем не менее остается немало проблем, вызывающих острую полемику среди специалистов-синологов. Некоторые из них все еще ждут своего изучения.

В предлагаемой статье, характеризуя счетные слова в современном китайском языке, мы не претендуем на освещение всех спорных вопросов, связанных с этой группой слов. Наша цель – на основе грамматического и семантического анализа счетных слов уточнить классификацию, учитывающую основные семантические классы существительных. (още…)

октомври 3, 2008

Мерните единици в китайския език

в категория Граматика

Венцислава Томанова

Според типологичната класификация китайският принадлежи към аморфните езици, наричани още изолиращи, а също така синитични езици. В тях сричките са основни фонетични единици (сричкофонеми) и основни единици на лексикално и морфологично равнище. В синитичните езици при изразяване на синтактичните отношения основна роля играят словоредът и служебните думи, като не се наблюдава морфологична промяна на думите.

Една от характерните особености на синитичните езици е наличието на система от мерни единици (по-нататък – МЕ) или класификатори, които са отделна част на речта, принадлежаща към субстантивите в китайския език, а именно съществителните имена, числителните, класификаторите. Такава част на речта може да се открие в малко други езици. В китайския системата на класификаторите е особено развита, с което е свързана една от трудностите при овладяването му от чужденци. (още…)

Creative Commons License
Публикациите, подписани от Яна Шишкова, ползват условията на Криейтив Комънс лиценз.
Всички останали принадлежат на техните автори!

krasota

Търсене:

Категории:

bodypaint

Навигация:

Учете китайски в 138-мо СОУ

Учи в Китай! Виж как.